Co už zvládáme


1. - 23.června

Začal nám poslední měsíc tohoto školního roku. Za devět měsíců jsme toho zvládli opravdu dost. Už dávno nejsme ti vyjukaní a nezkušení žáčkové, ale pořádně ostřílení druháci, kteří vědí, jak se ve škole chovat, co udělat proto, aby to ve třídě klapalo a aby nám tam bylo spolu fajn. Přestože to všichni víme, občas je důležité si to společně připomenout a snažit se držet společných dohod, umět komunikovat a třeba i v něčem ustoupit. 

Celý červen je vlastně o souhrnném opakování toho, co jsme se naučili.

ČJ :

Měli bychom zvládat hlasité čtení ( bez hláskování = robotování slov ), přečtenému textu rozumět a dokázat ho převyprávět vlastními slovy. Známe všechna velká a malá psací písmena, umíme přepsat přiměřeně dlouhý text a hlídáme si znaménka, velká písmena a probraný pravopis.

Umíme řadit slova podle abecedy, známe tvrdé a měkké souhlásky a víme, co po nich psát, správně píšeme slova se skupinami DĚ,TĚ,NĚ,BĚ,PĚ,VĚ,MĚ  a zvládáme pravopis slov, která jinak vyslovujeme a jinak píšeme.Učili jsme se o vlastních jménech a jejich pravopisu. Dokážeme určovat slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova stejného a opačného významu.  Ze slovních druhů jsme poznali a měli bychom umět určit podstatná jména a slovesa. Seznámili jsme se s jednotlivými druhy vět a se souvětími. 

M :

Základem učiva v matematice 2.třídy je sčítání a odčítání do 100 a násobení. Toto učivo procvičujeme a " trénujeme " v mnoha prostředích - hadi, násobilkové čtverce, pavučiny, součtové trojúhelníky, neposedové, slovní úlohy.....Přesto je důležité i domácí počítání, aby se nám násobilkové spoje dostaly do hlaviček a postupně zautomatizovaly.Stejné to je i u sčítání a odčítání, kde mnohým z nás dělá problém sčítání a odčítání s přechodem přes desítku ( např. 7+ 5, 12 - 4...), což je učivo 1.třídy.

V letošním školním roce jsme se věnovali také geometrickému učivu - přímky, úsečky, geometrické tvary, jejich rýsování, určování obvodu a obsahu, krychlovým stavbám, parketám a nově také " oblékání " krychle - příprava na sítě těles a jejich povrch.

PRV :

Úkolem učiva tohoto předmětu je získat základní přehled o světě kolem nás, to znamená o přírodě a společnosti, umět se v těchto prostředích orientovat a odpovídat na základní otázky.

Příští týden už nás klasické vyučování opravdu nečeká.Trochu si zasportujeme, pokud počasí dovolí, strávíme dopoledne na koupališti, zahrajeme si stolní hry, absolvujeme poslední plavecký výcvik, poklidíme třídu, v pátek si " vyzvedneme " svoje vysvědčení a pak HURÁ, PRÁZDNINY!!!! Tak ať jsou pohodové a sluníčkové! 

 

 

Květen

Pomalu ale jistě se blížíme do finiše druhé třídy. Před námi je poslední měsíc tohoto školního roku, který bude hlavně o opakování a procvičování. Máme za sebou školu v přírodě, která pro nás byla prověrkou hlavně toho, jak to poprvé zvládneme bez rodičů, jak jsme samostatní a jací jsme kamarádi. Učit jsme se učili, ale tak trošku jinak - psaní bylo o dopisech a pozdravech rodičům nebo o deníčcích, čtení zaměřeno na přírodu, matematika a prvouka hlavně o práci ve skupinách. Pohybu a tělocviku jsme měli ažaž, protože celá odpoledne jsme plnili úkoly etapové hry a věnovali se třídním programům. Počasí nám opravdu přálo a tak jsme většinu dne prožívali v přírodě. Všichni jsme svou první školu v přírodě zvládli na velikou jedničku!!!!

Nicméně, po návratu nás čekala " klasická " škola - a co v ní?

ČJ :

Procvičujeme pravopis slov se slabikami DĚ,TĚ,NĚ,BĚ,PĚ,VĚ,MĚ, které jinak vyslovujeme a jinak píšeme. Postupně přidáváme i slova, u kterých si nejsme jisti v poslední hlásce ( písmenku ) a musíme si říci pomocný tvar = spodoba. Seznámili jsme se s inzerátem, vysvětlujeme si přísloví a pranostiky, řešíme rébusy a křížovky. Hodně opakujeme, hlavně větu jednoduchou a souvětí, slovní druhy, tvoření a určování vět a věnujeme se procvičování pravopisu.

Každý den se věnujeme čtení buď v Čítance nebo Pepových příběhů a následovně plnění úkolů, které souvisí s touto četbou. Stále upozorňuji na to, jak je důležité domácí každodenní čtení. U některých dětí je opravdu poznat, že nečtou a mají s hlasitým čtením problémy, nedokážou přečíst delší slova, slova různě komolí, domýšlejí si je....Pokud je opravuji nebo čekáme, až danou větu přečtou, asi se necítí úplně nejlépe. Přestože hlasité čtení nehodnotím a je pro mě důležité porozumění, čtení s dětmi procvičujte. Myslím si, že každý z rodičů dokáže odhadnout, jak na tom jeho dítě s kvalitou čtení a porozumění čteného je a podle toho se domácímu čtení měl věnovat.

M :

Nového učiva v matematice moc nebylo. Zopakovali jsme si a rozšířili rodokmeny, věnovali se hodinám, vyzkoušeli si odhady při házení kostkou, krokovali za určitých podmínek, řešili pavučiny....V květnu jsme se zaměřili na geometrické učivo - práce s geodeskami, dřívková geometrie, rýsování - přímka, usečka a její měření, průsečíky. 

Každodenním učivem pro nás je násobilka, bez které se do budoucna neobejdeme. Přestože denně procvičujeme i tady je důležitá domácí příprava. Naťukli jsme dělení čísel, při kterém pracujeme s tabulkou násobků. Násobilku využíváme a uplatňujeme i při řešení slovních úloh.

PRV :

Stejně jako v českém jazyce jsme začali novou kapitolu o našem zdraví, kterou zároveň propojujeme s VV a PČ. Povídáme si a plníme úkoly o hygieně, nemocech, úrazech, denním režimu...Plníme úkoly v PS, které si vždy společně projdeme a vysvětlíme a pak už je jen na nás, jak jsme vnímali a poslouchali...

 

 

3. - 14.dubna

ČJ :

V českém jazyce jsme otevřeli novou kapitolu - PŘÍRODA SE PROBOUZÍ. Hodně jsme si povídali o nastupujícím jaru a hlavně o jarních svátcích Velikonocích. Dozvěděli jsme se, že svoje myšlenky můžeme vyjadřovat buď větou jednoduchou nebo souvětím. Věta jednoduchá = VJ obsahuje jedno sloveso a souvětí = S dvě nebo více sloves. Proto, pokud máme určit, zda se jedná o VJ nebo S, nejdříve hledáme a vyznačujeme slovesa. Víme, že většinu vět v souvětích spojujeme spojkami, před kterými najdeme čárky - neplatí to o spojkách a,i, nebo ( jen v ojedinělých případech ).V každé hodině procvičujeme pravopis a věnujeme se opakování.

I čtení v tomto období bylo zaměřeno na jaro, apríl a hlavně Velikonoce. Připomněli jsme si velikonoční tradice, v Aprílové škole si zahráli na básníky - opravovali popletené básničky a prožili další příběhy s Pepou Šikulou.

M :

Většinu hodin jsme věnovali opakování - hlavně násobilce ( bez tabulky násobků bychom měli zvládat násobilku 6 - je třeba na tom zapracovat! ), obsahu a obvodu a geometrickému učivu. Poznali jsme nové zvířátko dědy Lesoně a vyřešili s ním úkoly, dost jsme krokovali - tentokrát s použitím tří políček a dodržením daného počtu šipek ( trošku nám to dalo zabrat a zamotalo nám to hlavičky ). Docela náročné jsou i slovní úlohy, kde hraje roli správné přečtení a pochopení. Vždy si společně přečteme, zakroužkujeme důležité údaje a teprve pak řešíme. Společně si pak vysvětlujeme správné řešení, popřípadě opravujeme.

PRV :

Nová kapitola v prvouce má název JARO JE TADY, takže nám krásně koresponduje s ČJ. Opět jsme se zaměřili na Velikonoce - zvyky, tradice, křížovka a začali jsme pracovat s úvodním textem. 

 

20. - 31.března

ČJ :

Poslední dva březnové týdny hlavně procvičujeme a opakujeme - pravopisi í,í/y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní vlastních jmen. určování podstatných jmen a sloves, slova mnohoznačná a synonyma. Dozvěděli jsme se, co vše má být v adrese, naučili jsme se ji správně psát. Přidali jsme i psaní přání. Ve dvojicích jsme si vyzkoušeli rozhovor Na poště. Březnové učivo jsme ukončili písemným opakováním.

Při čtení pracujeme s texty a úkoly v Čítance nebo využíváme pracovní listy s příběhy Pepy Šikuly a jeho rodiny. Při plnění jednotlivých úkolů si prověřujeme, co jsme si zapamatovali, jak se orientujeme v textu a nebo jen rozvíjíme svou představivost a fantazii.

Při psaní jsme se tak trochu zaměřili na vázané písmo. Občas si jej zkoušíme přečíst, třeba v ranním dopise, nebo napsat - náš podpis, kdy se někomu opravdu dařilo.

M :

Každou hodinu matematiky začínáme krátkou početní rozcvičkou na násobení, sčítání a odčítání. Pak pokračujeme plněním úkolů v pracovním sešitě, náročnější nebo nové typy úkolů řešíme společně, ty opakovací samostatně. Tento týden jsme se tak trochu " ponořili " do geometrie. Ukázali jsme si a vyzkoušeli, jak se správně rýsuje, pracovali s geodeskami. To co jsme na nich vymodelovali, jsme pak přerýsovali do sešitů a zkoušeli jsme tyto obrazce pojmenovat. V pátek jsme pomocí dřívek sestavovali různé obrazce a vysvětlili si na nich, co je obvod a obsah.

PRV :

Stejně jako v českém jazyce jsme se zaměřili na správné psaní naší adresy. Pokračovali jsme učivem o naší rodině - rodinné oslavy, naše narozeniny a svátky a hlavně oblíbené téma domácí mazlíčkové.

 

 

13. - 17.března

ČJ :

V tomto týdnu jsme se zaměřili na procvičování - DI,TI,NI x DY,TY,NY. Slabiky doplňujeme do slov, vyzkoušeli jsme si diktát " nanečisto " - psaní pouze i,í/y,ý, ve dvojicích rozřazování slov, vyhledávání a označování slabik, tvoření a psaní vět. Někomu z nás dělá problém poznat měkkou nebo tvrdou slabiku, moc důležitá je správná výslovnost daného slova. Pokračujeme v učivu o vlastních jménech, přidali jsme si zeměpisné názvy. 

Čteme, čteme,čteme.....,ale i tak je to pro některé náročný úkol! Proto znovu opakuji, že je moc důležité, aby děti doma každý den četly. 

Pomalu ale jistě se blížíme ke konci druhé Písanky a čeká nás poslední díl. Trošku se zaměříme i na vázané písmo, tak aby se každý z nás dokázal podepsat.

M :

Násobení, sčítání a odčítání, to je naše každodenní matematika. Přidali jsme slovní úlohy o penězích - z mého pohledu celkem náročné úkoly. Je zajímavé vidět, jak na ně děti jdou. Někdo pokus - omyl (zkouší, až jim to vyjde ), někdo dokáže logicky a postupnými výpočty dojít k výsledku. Vždy si ukážeme, jak kdo dospěl k řešení a to, si myslím, je pro děti moc důležité. Obdobně náročné jsou i úkoly Autobus.

V pátek jsme si vyzkoušeli celostátní matematickou soutěž Klokan, pro naší věkovou kategorii Cvrček.Úkolů bylo celkem 18, náročnost byla odstupňována 3 - 5ti body. výsledky se dozvíte během příštího týdne.

PRV :

Pokračujeme v tématu U NÁS DOMA. Ve skupinách jsme vypisovali vše, co patř do jednotlivých místností v bytě a plnili samostatné úkoly v pracovním sešitě.

 

27.února - 10.března

ČJ :

Pokračujeme v učivu o měkkých souhláskách, vyhledáváme a označujeme je ve slovech,spojováním slabik tvoříme slova s měkkými slabikami, doplňujeme je do neúplných slov, slova vymýšlíme a zapisujeme. Všechny tyto úkoly vedou k tomu, abychom si uvědomili správný pravopis. Únorovou kapitolu jsme zakončili souhrnným písemným opakováním - dopadlo velmi dobře, a diktátem slov - to už bylo trošku horší. Březen jsme začali pranostikami a učivem o vlastních jménech. Měli bychom vědět, že ve jménech osob a domácích mazlíčků vždy píšeme velké písmeno.

Ve čtení jsme pracovali s pohádkou O perníkové chaloupce, kdy jsme četli tu klasickou a zároveň jsme se seznámili i s moderní verzí této pohádky. Obě dvě nás bavily a líbily se nám. K tématu U NÁS DOMA se vztahoval příběh Pepův dům, kde jsme si procvičili nejen čtení, ale také spousta věcí souvisejících s naším domovem.

Čtení většinou zařazuji do dělených hodin, abychom se všichni co nejvíc dostali k hlasitému čtení. Ale jen to nestačí. Náročnost textů a úkolů s nimi spojených samozřejmě nárůstá a proto je třeba KAŽDODENNÍ CHVILKA DOMÁCÍHO ČTENÍ. Některým dětem čtení dělá velké problémy - delší slova, přehazování písmen, domýšlení slov, čtení po písmenech... Pokud se zeptám, kdo doma čte, moc přihlášených nevidím. Je samozřejmé, že problémy se čtením se pak odrážejí a budou odrážet i v ostatních předmětech. 

M :

V matematice pokračujeme v klasickém počítání - sčítání, odčítání a násobení ( bez tabulky násobků bychom měli zvládat násobilku 2,3,4 a 5 ). Vrátili jsme se k rodokmenu, zvířátkům, parketám..Řešili jsme slovní úlohy o věku ( sourozenci starší, mladší o...let ) a údaje zapisovali do tabulky, což byl pro někoho z nás oříšek. Zopakovali jsme si postup při práci s autobusem, kterému se budeme věnovat i v dalších hodinách.

PRV :

Učivo o zvířátkách jsme ukončili písemným opakováním, které se většině z nás podařilo.

Začali jsme novou kapitolu U NÁS DOMA, kde jsme si zatím zopakovali , co víme o bydlení, zařízení bytů a domů a co pro nás znamená domov.

 

20. - 24.února

ČJ :

Úvodní hodiny jsme věnovali svým zážitkům z jarních prázdnin. Spolužákovi jsme četli úryvky z deníčků, ten si měl co nejvíce zapamatovat a sdělit v kroužku nám všem, co se dozvěděl. Pro některé z nás to byl " souboj s pamětí ". Vymýšleli jsme podstatná jména a slovesa související s prázdninami, tvořili a zapisovali s nimi věty, zopakovali si druhy vět...V pracovních sešitech jsme plnili opakovací úkoly - pravopis, opaky, význam slov. V pátek jsme se seznámili s měkkými souhláskami a slabikami.

Při čtení jsme si zahráli na básníky, když jsme v básničce Veselý sněhulák opravovali verše a zapisovali správné rýmy. Tuto ještě zimní básničku jsme se naučili recitovat. K jaru jsme se přiblížili příběhem Měsíc skřivanů, ve kterém jsme si vyzkoušeli rébus, zopakovali psaní dopisů a zároveň se dozvěděli něco nového o skřivanech.

M :

V pracovním sešitě plníme většinu úkolů samostatně, protože jsou to úkoly opakovací a procvičovací. Je důležité poslouchat anebo si pozorně přečíst zadání, abychom dané úkoly splnili správně. Zároveň bychom měli využívat pomůcek - stovková, násobilková tabulka, krokovací pás, papírové peníze..., které nám opravdu ulehčují práci.

Každou hodinu věnujeme sčítání a odčítání. Řešíme příklady různé obtížnosti, od jednoduchých, např. 32 + 4...až po náročné, např. 27 + 45. U složitých příkladů je třeba nejdříve sečíst desítky - 20 + 40 = 60, pak jednotky 7 + 5 = 12 a pak sečíst oba výsledky 60 + 12 = 72. Děti si můžou do školy přinést malé stovkové počitadlo nebo s pomocí rodičů vytvořit číselnou osu do 100, které by jim určitě při počítání pomohly.

PRV :

Pokračujeme v tématu o zvířatech, kde se zaměřujeme hlavně na pomoc zvířátkům v zimě. Víme, co můžeme dát do krmelce a krmítka nebo co by naopak zvířátkům uškodilo. Čtvrteční hodinu jsme věnovali článku a učivu o ptácích - víme, z čeho se skládá jejich tělo, jak se pohybují, čím se živí, dokážeme některé poznat a vyzkoušeli jsme si vybraného ptáčka nakreslit.

 

23.ledna - 10.února

ČJ :

Poslední lednový týden jsme se soustředili hlavně na opakování a procvičování podstatných jmen. Většina z nás je dokáže v textu najít, víme, že si na ně můžeme ukázat TEN, TA, TO...S novým měsícem únorem jsme začali pracovat s druhým dílem pracovního sešitu. Celá první kapitola je věnována oblíbenému tématu a to jsou ZVÍŘATA. Čteme si o nich, vyhledáváme informace, zapisujeme do tabulek, vymýšlíme a tvoříme hádanky, živočichy řadíme podle abecedy...., prostě procvičujeme vše, co jsme se doposud v českém jazyce naučili. Nově poznáváme SLOVESA = slova označující, co podstatná jména dělají nebo co se s nimi děje. Protože je to nové učivo, ne všem se daří slovesa v textu najít nebo je utvořit, ale časem určitě všichni slovesa poznáme.

Ve čtení jsme se věnovali Pepovi a jeho zážitkům u dědy na venkově. I tyto příběhy souvisejí s tématem o zvířatech. Důležité je, nejen si text správně přečíst, ale také mu porozumět, zapamatovat si ho a správně splnit související úkoly.

Každou hodinu procvičujeme psaní - tvoření, vymýšlení slov a vět, zapisování odpovědí...V Písankách se tak trochu věnujeme vázanému písmu - docela dobře nám jde čtení tohoto písma, ale snažíme se i tímto písmem psát.

M :

Pokračujeme v násobilce, probrali jsme řady násobků čísla 4 a 5, snažíme se co nejrychleji se orientovat v tabulce násobků. V souvislosti s násobilkou umíme řešit násobilkové čtverce a hady. Procvičujeme sčítání a odčítání, seznámili jsme se s desítkami a jednotkami a dokážeme si poradit i s náročnějšími příklady. Úkoly o střihu pro jeviště a pokojík nám pomáhají rozvíjet naší rovinnou a prostorovou představivost, což se nám bude v pozdějším učivu matematiky určitě hodit. Nový díl matematiky jsme zahájili učivem o rodokmenu a rodinách - toto téma nás bude provázet až do 5.třídy a budeme si na něm procvičovat hlavně logiku.

PRV :

Učivo o zimě jsme ukončili pokusy. Ukázali jsme si, proč se v zimě solí silnice, jak zmrzlá voda přeměněná v led zvětšuje svůj objem, jaký vliv na tání ledu má teplota.

I v prvouce jsme otevřeli novou kapitolu - MÁME RÁDI ZVÍŘATA. Je to téma, které nás moc baví a o kterém hodně víme. Zaměřujeme se hlavně na živočichy, které můžeme v zimě potkat v lese. Měli bychom je poznat podle obrázků, vědět o nich pár věcí, určit v čem se liší nebo podobají. Každý z nás vypracoval pracovní list o vylosovaném zvířeti a představil ho svým spolužákům. 

 

16. - 20.ledna

ČJ :

Každou hodinu českého jazyka jsme věnovali opakování probraného učiva, abychom si své vědomosti ověřili v pololetní písemné práci. Byla poměrně náročná, nicméně všechny úkoly jsme si společně prošli a vysvětlili. Ne všem dopadla úplně nejlépe a myslím, že důvodem neúspěchu byla i  nepozornost nebo zbrklost.

Kromě opakování jsme podle obrázkové osnovy tvořili věty, rozhodovali o tom, kdy se nehody dějí omylem a kdy úmyslným jednáním. Zároveň jsme si zopakovali zásady omluvy. Novým učivem jsou pro nás PODSTATNÁ JMÉNA = názvy osob, zvířat a věcí. Společně jsme si zahráli hru OSOBA, ZVÍŘE, VĚC, samostatně jsme ve čtyřsměrce podstatná jména vyhledávali a ve skupinách je vymýšleli a zapisovali.

Psaní procvičujeme nejen v Písance, ale také v hodinách mluvnice, kdy tvoříme a píšeme slova, věty nebo například ranní dopis.

Zimní období se odráží i ve čtení, protože čteme o zimních sportech, stavění sněhuláka...A právě o sněhulákovi jsme se naučili hezkou básničku, k níž jsme si vymysleli svůj nadpis.

M :

Pokračujeme v násobilce, bez tabulky násobků bychom měli zvládat násobilku 3 ( ne všem to dnes šlo ). Počítáme do 60, pohybujeme se po cyklotrasách, procvičujeme sčítání a odčítání. V tomto týdnu jsme se zaměřili také na geometrii. Ve čtvercové síti vyhledáváme čtverce a obdélníky, pomocí dřívek tvoříme trojúhelníky a nově se seznamujeme s pojmem čtyřúhelník. Poprvé jsme pracovali s geodeskami, na kterých jsme zkoušeli modelovat dané obrazce. 

PRV :

Pokračujeme v tématu JAK JDE ČAS. Začali jsme vytvářet myšlenkovou mapu ZIMA, zaměřili se na zimní přírodu a zimní sporty.

Plníme samostatné úkoly spojené s touto tématikou - odpovědi na otázky, práce v pracovním sešitě nebo v pracovních listech. 

 

 

3. - 13.ledna

Nový rok 2023 ve škole bohužel začal mou nepřítomností ze zdravotních důvodů. Přesto věřím, že se děti do školy těšily a viděla jsem, že první suplovaný týden velmi dobře zvládly. Moc se mi líbily vánoční deníčky, které jsem si s chutí pročítala, zapisovala do nich mé postřehy a tentokrát hodnotila samolepkami.

A co se tyto dva týdny dělo?

ČJ :

V českém jazyce se hlavně opakovalo - druhy vět, abeceda, psaní ú/ů, krátké a dlouhé samohlásky. Naučili jsme se rozdělovat souhlásky na měkké, tvrdé a obojetné. Zaměřili jsme se na tvrdé souhlásky a slabiky, víme, že po nich a v nich vždy píšeme y/ý. V textu tyto souhlásky a slabiky vyhledáváme, označujeme, doplňujeme a v pátek jsme si ve skupinách vyzkoušeli vymýšlení a zapisování slov s těmito slabikami. Společně jsme tvořili  a dokončovali příběh podle obrázkové osnovy a vyluštili rébusy.

Příběhy, které čteme, jsou zaměřeny na zimní období a svátky s ním spojené. Nejde jen o samotné čtení, ale hlavně práci s textem - vysvětlování významu slov, orientace v textu, reprodukce, odpovědi....

V psaní pokračujeme v procvičování psacích písmen, občas si vyzkoušíme psaní a čtení vázaného písma.

M :

I úvodní hodiny matematiky byly hlavně opakovací. Novým učivem se pro nás stala násobilka. Víme, že je to vlastně sčítání stejných čísel. Učíme se pracovat s tabulkou násobků, měli bychom zvládnout vyjmenovat násobky 2 a bez použití tabulky násobit dvěma.

Při opakování pokračujeme v krokování, pavučinách,výstavišti...

PRV :

Otevřeli jsme novou kapitolu s názvem Jak jde čas. Opakujeme vše, co už bychom měli znát - kalendářní a školní rok, roční období, měsíce, orientace v kalendáři a zaznamenávání údajů do něho. Ve čtvrtek jsme propojili prvouku s českým jazykem, protože jsme pracovali s textem o zimě. Ve dvojicích jsme si text přečetli, označili a vysvětlili neznámá slova a pak odpovídali na otázky vycházející z textu. Bylo fajn, že jsme mohli spolupracovat - tudíž zapojit víc " hlaviček ", ale zároveň si uvědomit, že není dobře se hádat, ale domlouvat se.

Zimním tématům jsme se věnovali i v pracovních činnostech a výtvarné výchově - Tři králové, lední medvěd.    

 

5. - 9. prosince

V pondělí 5. prosince se naše třída proměnila v Čertí školu plnou čertíků, čertic a několika málo andílků. Ve skupinkách jsme společně plnili úkoly, které se týkaly nejen mikulášské tématiky ale i adventu a Vánoc. Zároveň jsme si zopakovali spousty věcí z českého jazyka a matematiky. Každý z nás si vyrobil malého papírového Mikuláše, čertíka nebo anděla.

ČJ :

I následující dny byly tak trochu " čertovské " a adventní. Zopakovali jsme si vše, co víme o větách, věty jsme řadili podle pořadí v příběhu, popisovali čertíka a Mikuláše, tvořili a psali o nich věty. Vyluštili jsme adventní tajenku a v básničce o prosinci jsme se vrátili ke krátkým a dlouhým samohláskám.

Ve čtení jsme dočetli mikulášská a čertovská vyprávění, splnili úkoly s nimi spojené a zahráli si na básníky. V básničce Co kde je jsme dokončovali verše použitím správných rýmů, které jsme hledali ve čtyřsměrce.

V psaní i nadále pokračujeme v procvičování písmen a zdokonalujeme se v opisu vět. Mnozí z nás se dost zlepšili a hlídají si znaménka, velká písmena, y - i......

M :

Protože předvánoční čas je čas nákupů, nakupovali jsme i my v matematice. Danou částku jsme měli zaplatit různými způsoby vždy s použitím pěti mincí. Svou platbu jsme pak zaznamenávali do tabulky. Přestože jsme používali papírové mince, někteří se při " placení "dost zapotili. Samostatně jsme řešili úkoly o zvířátkách, pavučiny, pyramidy a parkety. Ve dvojicích jsme stavěli z krychlí a zahráli si hru Sova. 

PRV :

Prosincový měsíc se v prvouce budeme věnovat tématu Moje rodina. Začali jsme příbuzenskými vztahy v rodinách a splnili úkol, kdy jsme do tabulky zapisovali jednotlivé členy do daných rodin.

 

 

28. listopadu - 2. prosince

ČJ :

V tomto týdnu jsme ukončili kapitolu POVOLÁNÍ. Zopakovali jsme si vše, co jsme se do této doby naučili. Ve dvojicích sehráli rozhovor o mém budoucím zaměstnání. Pracovali jsme s básničkou o myslivci, kde jsme se učili hledat rýmy, řešili jsme slovní přesmyčky, rébusy a křížovky.

Ve čtení jsme se zaměřili na texty o adventu a na mikulášskou a čertovskou tématiku. Na pondělní Čertí školu se učíme básničku MIKULÁŠI.

Při opisu nebo přepisu si kroužkujeme znaménka a velká písmenka - snad nám to pomůže při kontrole napsaného. Moc jsme se pobavili, když jsme zkoušeli psát vázaným písmem, někomu se to dařilo, někdo " vykouzlil " nové tvary. Mnohem lépe nám šlo čtení tohoto písma.

M :

Číselný obor, do kterého počítáme, jsme rozšířili do 35. Někteří z nás zvládají sčítání a odčítání bez pomůcek, někdo využívá krokovacího pásu a nově stovkové tabulky, se kterou budeme hodně pracovat. Postupně se nám začínají dařit sousedé a složitější pavučiny, jistější jsme i při řešení výstavišť. Pokračujeme v krokování, tentokrát i s dodržováním podmínek - použij 1, 2 šipky...V pátek nás potrápila úloha a tabulka o slepicích a kozách a jejich nohou, což už byla taková malá příprava na násobení.

PRV :

I tady jsme ukončili kapitolu CO KDO DĚLÁ souhrnným opakováním a úkoly o třídění odpadu. Je vidět, že většina z nás odpad třídí, protože jsme toho hodně věděli a znali a úkoly plnili bez problémů.

 

21. - 25. listopadu

ČJ :

Většina úkolů, které jsme řešili, byly úkoly opakovací - abecední řazení, krátké a dlouhé samohlásky, slovesa, slova protikladná nebo slova stejného nebo podobného významu. Nově jsme se seznámili se slovy nadřazenými, podřazenými a souřadnými. Procvičovali jsme si je nejen v úkolech v pracovních sešitech, ale i ve skupinkách nebo ve dvojicích.

Na učivo z ČJ navázalo i čtení - Jak pejsek nakupoval, kde jsme daná slova řadili do skupin. I v psaní jsme se zabývali " nákupy ".

Ve čtvrtek a v pátek jsme se zaměřili na ADVENT. Přečetli jsme si vyprávění o adventu v rodině Šikulových, plnili úkoly související s tímto článkem a vyprávěli si o tom, jak vypadá advent v našich rodinách.

M :

Tento týden jsme zahájili AUTOBUSEM. V 1. třídě jsme si toto prostředí jen tak trošku " naťukli " a teď jsme se do něho pustili. Vyzkoušeli jsme si prakticky jízdu autobusem z jednotlivých zastávek až do konečné, na různých zastávkách vystupoval nebo nastupoval určitý počet cestujících a my zkoušeli odhadnout, kolik cestujících docestovalo. Postupně jsme přišli na to, že vše můžeme zaznamenat a počítat pomocí tabulky. Tato tabulka nám pomáhá i v doplňování informací pod těmito tabulkami.

Dále hlavně opakujeme a procvičujeme sčítání a odčítání do 30 a většinu úkolů v pracovním sešitě se snažíme plnit samostatně.

PRV :

Zopakovali jsme si vše, co víme a co si pamatujeme o různých současných profesích. Vrátili jsme se trošku v čase, abychom si řekli, jak lidé dříve pracovali a co nahradilo jejich nářadí a jaké profese už dnes neexistují.Nově jsme si začali povídat o tom, z čeho jsou vyrobeny věci kolem nás - materiály a výrobky. 

 

7. - 16. listopadu

ČJ :

V těchto dnech jsme pokračovali v tématu POVOLÁNÍ. Tvořili a zapisovali jsme věty, do vět jsme doplňovali správná slova. Dávali jsme si pozor na krátké a dlouhé samohlásky, opakovali slova protikladná a slova stejného nebo podobného významu. Nezapomněli jsme ani na procvičování abecedy. Nově jsme se seznámili se slovesy - slovy vyjadřující, že někdo něco dělá. 11. listopadu jsme si připomněli sv. Martina příslovími a rčeními, doplnili jsme i pracemi při VV a PČ - bílý svatomartinský kůň.

Ve čtení jsme si zahráli na básníky a dokončovali verše v básničce o zvířatech, přečetli text o povoláních a vyplnili pracovní listy a moc se nám líbil příběh o nakupujícím pejskovi.

Opakujeme psací písmena, snažíme se dávat si pozor na správné tvary, velikost a hlavně na znaménka! 

M :

Myslím si, že matematika většinu z nás baví. Hodně úkolů zkoušíme řešit sami. Pokud se nám to povede, jsme odměněni jedničkou, pokud ne - společně vysvětlíme a opravíme. Co je však důležité zvládat, jsou klasické příklady na sčítání a odčítání, které můžeme doma trénovat. Na to navazují i náročnější příklady, kdy sčítáme nebo odčítáme více čísel. Pomalu ale jistě se začínáme připravovat na násobení hrou Tleskni, kdy na jedno tlesknutí uděláme daný počet dřepů nebo výskoků = násobky " tlesknutého " čísla.

PRV :

Pokračujeme v tématu o profesích. Vyluštili jsme křížovku, vytvořili pětilístek a zvládli i obrázek k vybranému povolání.

 

 

24. října - 4. listopadu

ČJ :

Pokračujeme v tématu PODZIM - vyřešili jsme křížovku, vyzkoušeli si vytvořit pozvánku, ve dvojicích nacvičovali domluvu a omluvu. Seznámili jsme se se slovy opačného významu, tvoříme dvojice, používáme protikladná slova ve větách, vybíráme slova tak, aby nám věta dávala smysl....Listopadový týden jsme otevřeli kapitolou POVOLÁNÍ. Ve dvojicích jsme pantomimou předváděli různé profese, tvořili hádanky o různých zaměstnáních, doplňovali slova a tvořili a psali věty. Víme, že samohlásky dělíme na krátké a dlouhé a moc záleží na tom, abychom ve slově použili tu správnou samohlásku.

Dále čteme příběhy v Čítance a plníme zadané úkoly. Postupně poznáváme, že zvládnutí čtení je moc důležité, protože i v hodinách prvouky a matematiky pracujeme s texty a jejich pochopením. Proto JE NUTNÉ KAŽDODENNÍ ČTENÍ. Čti to, co Tě zajímá - časopisy, dětské encyklopedie..., ale hlavně čti.

Opakujeme probraná psací písmena - pozor na správné tvary a velikost, tvoříme a píšeme věty, řešíme rébusy, přesmyčky...Všechny tyto úkoly směřují k tomu, abychom se uměli správně vyjádřit nejen ústně ale i písemně.

M :

Každou hodinu M začínáme krátkou desetiminutovkou na sčítání a odčítání. U mnohých z nás je poznat " domácí trénink ", potože výsledky jsou lepší a lepší. Bez zvládnutí sčítání, odčítání a později násobení a dělení se v matematice opravdu neobejdeme. Pohybujeme se ve svých známých prostředích, jen úkoly jsou postupně náročnější - vyšší čísla, další zvířátka, sčítací trojúhelníky s barevnými částmi, krokování s více poli.... Učíme se pracovat s tabulkami - orientace, zápis a seznamujeme se s částmi celku - třetinami.

PRV :

Téma PODZIM jsme ukončili souhrnným opakováním a dokončením myšlenkové mapy. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme přidali podzimní obrázek DRACI.

Od listopadu si povídáme o tom, co kdo dělá, tedy o profesích.Popisujeme jednotlivá zaměstnání, přiřazujeme, s čím kdo pracuje a zaměřili jsme se na povolání, která najdeme na stavbách.

 

17. - 21. října

ČJ :

Stále bojujeme a bojujeme s abecedou. Ve dvojicích řadíme kartičky se slovy, společně číslujeme řady slov, v kroužku hrajeme abecední hry...., přesto některým z nás dává abeceda zabrat ( mimochodem i mně, neboť jsem v PS špatně opravila jedno cvičení, za což se dodatečně omlouvám ). Možná pro někoho budou abecední úkoly jednodušší, pokud bude používat pomůcku - pruh papíru s abecedou. Ve třídě sice máme nástěnku s abecedou, ale písmena jsou řazena ve sloupečcích, což někomu může dělat problémy. Určitě pomůže i domácí procvičování.

Protože si povídáme o podzimu, do hodin jsme zařadili podzimní hádanky a básničky, na kterých procvičujeme rýmy, synonyma a slabičnou stavbu slov. Pracovali jsme s textem o vlaštovkách, kdy jsme si prověřili svoji paměť, slovní zásobu, tvoření otázek a odpovědí. Už víme, že slova na konci řádku dělíme po slabikách. Ve dvojicích jsme nacvičovali rozhovor a nově se seznámili se slovy opačného významu.

Při čtení pokračujeme v četbě textů v Čítance, střídáme tiché samostatné čtení se společným hlasitým. S každým textem pracujeme - vyhledáváme a vysvětlujeme si neznámá slova a řešíme úkoly prověřující porozumění textu.

Procvičujeme probraná psací písmena, psaní vlastních jmen a tvoření a psaní vět.

M :

V matematice jsme postoupili k číslu 30. Čísla do 30 bychom měli umět přečíst, zapsat, porovnat a postupně procvičujeme i sčítání a odčítání do tohoto oboru ( ve třídě máme číselnou osu, která nám pomáhá ). Baví nás pokládání parket, kdy hledáme různá řešení nebo musíme dodržet určité podmínky ( např. Použij 4 parkety, Vyměň danou parketu...). Seznámili jsme se s hrou Sova, při níž odpověďmi ANO - NE dovedeme ostatní k určení dané osoby, postupně čísla, atd. Začali jsme řešit náročnější úkoly o podlažích a penězích. V obou případech je důležitý názor - nákres nebo manipulace s papírovými penězi. Poměrně dobře nám jde krokování, při němž se dostáváme i do záporných čísel a tím je začínáme přirozeně chápat.

PRV :

Prvouka krásně propojená s češtinou - PODZIM. Věnovali jsme se především opakování a učivu o tom, co dělají živočichové na podzim - opět práce s textem a novými informacemi. 

Prvouku jsme propojili také s pracovními činnostmi, kdy jsme začali vytvářet myšlenkovou mapu o podzimu. Tu budeme postupně doplňovat a dotvářet.

S podzimem souvisela i výtvarná výchova, protože jsme vytvořili obrázek s dýní. 

 

 

29. září - 14. října

ČJ :

Zbytek září a dva říjnové týdny věnujeme abecedě. Měli bychom bezpečně zvládnout řazení slov podle abecedy, začali jsme i s řazením slov začínajících stejným písmenkem ( v tomto případě rozhoduje 2. popř. 3. písmeno..) Měsíc říjen jsme otevřeli podzimními pranostikami a básničkami. Hledáme rýmy, zkoušíme básničky dokončovat a všímáme si, jak básníci vyjadřují a popisují podzim. Tento týden jsme se zaměřili na slova stejného nebo podobného významu = synonyma.

Naučili jsme se první podzimní básničku o počasí. Na základě přečtených článků řešíme různé úkoly - křížovky, přesmyčky, doplňovačky, čtyřsměrky. 

Postupně opakujeme psací písmena, snažíme se správně opisovat slova a věty. Vyzkoušeli jsme si i diktát slov.

Moc a moc důležité je každodenní domácí čtení, protože někteří z nás opravdu " bojují " s delšími a náročnějšími slovy, často si slova domýšlejí nebo komolí. Další důležitá věc je porozumění textu - vysvětlení neznámých slov, otázky týkající se toho, co jsem přečetl/a....

M :

V tomto týdnu každou hodinu M začínáme krátkou " rozcvičkou " + - do 20, kdy máme k dispozici " krokováky ". Je opravdu důležité zautomatizování si spojů, protože postupně budeme sčítat a odčítat do vyšších čísel. Pracujeme ve svých známých prostředích - krokování, pavučiny,sčítací trojúhelníky, barevné trojice, krychlové stavby, výstaviště.Seznámili jsme se se sčítací tabulkou, přibrali nové zvířátko dědy Lesoně a " jezdíme " po cyklotrasách. Asi nejnáročnější jsou úkoly SOUSEDÉ, kdy si musíme pohlídat, že součet tří čísel má dát určitý výsledek a to nejen v řádcích ale i ve sloupečcích. Nejdříve zkoušíme sami, ale pak si ukazujeme a vysvětlujeme společně. Někomu to už jde, ostatní se časem přidají, je to jen otázka času a cviku!

PRV :

V prvouce jsme ukončili téma JSEM ŠKOLÁK učivem o dopravní výchově a o tom, jak se máme chovat v situacích, kdy se setkáme s neznámou osobou.Zahráli jsme si scénky, které nás moc bavily. Stejně jako v českém jazyce jsme začali téma PODZIM. Měli bychom vědět, kdy začíná a končí, znát podzimní měsíce, co se děje s přírodou, jaké je počasí....Na toto učivo navazujeme i při VV a PČ - vytváříme mísu s ovocem a podzimní strom.

 

 

19. - 23. září

ČJ :

Celý tento týden jsme věnovali ABECEDĚ. Učíme se " abecedovou básničku ", zkoušíme řadit svoje jména podle abecedy. Procvičujeme i  komunikaci - čtení po rolích, představování se...Zdá se to jednoduché, ale sami vidíme, jak těžké je si zapamatovat  své role.V pátek jsme vymýšleli hádanky o školních pomůckách a snažili se, aby všichni hádanky uhodli.

V Čítance jsme řešili úkoly Křemílka a Vochomůrky a seznámili jsme se s podzimní básničkou. Moc se nám nedařilo hledat rýmy, o to víc jsme měli radost z vyřešených přesmyček  - měsíců.

Psaní - pozor, někde problémy!!! Opisujeme nebo přepisujeme text společně, upozorňujeme na velká písmena, háčky, čárky, správné psaní písmen, a přesto spousta chyb! Zatím jsem rozdávala jen ty hezké známky, ale od října přejdeme na " standartní klasifikaci ".

A opět upozorňuji - je třeba KAŽDÝ DEN CHVÍLI ČÍST. Je opravdu poznat, že někdo čtení o prázdninách zanedbal - bohužel, vypadla mu písmena, opět robotuje, nepřečte delší a náročnější slova...Vše je o pravidelnosti a tréninku.

M :

Každý den procvičijeme + - do 20, řešili jsme slovní úlohy, pracovali s tabulkami. Poprvé jsme se seznámili se zvířátky dědy Lesoně - myškou, kočkou, husou a pejskem a pomáhali jsme jim s " přetahovacími " úkoly. 

PRV :

Pořád se pohybujeme ve škole. Tentokrát jsme se zaměřili na předměty oblíbené a méně oblíbené, sestavovali rozvrh začali si povídat o chování mimo školu.

 

12. - 16. září

Pomalu ale jistě se začínáme rozjíždět a po dvou měsících opět zvykat na školu. Už jsme také dostali své první známky - většinou jen ty hezké.

ČJ :

V tomto týdnu jsme pokračovali ve slabičné stavbě slov a zaměřili jsme se na rozpoznání a zaznamenání krátkých a dlouhých slabik. Řešili jsme slovní rébusy a přesmyčky, zopakovali málo používaná písmena W, Q a X. Stejně jako v minulém týdnu jsme pracovali s větami - určovali počet slov, doplňovali chybějící písmena a samostatně věty tvořili a zapisovali.

V Čítance jsme si přečetli příběh o Vochomůrkovi a Křemílkovi. Je poznat, že někteří z nás o prázdninách moc nečetli! Proto znovu zdůrazňuji, že je třeba KAŽDÝ DEN ČÍST!! Čtení nás bude provázet celý život a už i teď ho potřebujeme v ostatních předmětech.

M :

V matematice jsme se věnovali krychlovým stavbám a parketám.Samostatně jsme hledali barevné trojice, rozkládali daná čísla, řešili hady a krokovali. V každé hodině procvičujeme sčítání a odčítání do 20. Stále můžeme používat krokovací pás, ale měli bychom zvládat " krokovat " pouze očima.

PRV :

Pokračujeme v tématu JSEM ŠKOLÁK. Povídáme si hlavně o naší třídě a jejích pravidlech, seznamujeme se s různými vlastnostmi dětí. 

 

5. - 9. září

Tak už nám to všem začalo! Nový školní rok je před námi a já doufám, že bude stejně úspěšný a pohodový jako ten loňský. 

Máme za sebou první pracovní týden, v kterém jsme hlavně opakovali a zvykali si na školu. Co jsme tedy zvládli?

ČJ :

Zopakovali jsme si všechna písmena - tiskací i psací, vymýšleli slova na náslovnou hlásku, řadili písmena podle diktátu, dali si soutěž ve dvojicích na vyhledávání daného písmene...Pak jsme přešli na slabiky - což je vlastně rozsekávání slov a nakonec - věty - velké písmenko  na začátku, . ? ! na konci. Hodně jsme pracovali se svými jmény a jejich podobami a to jsme uplatnili i při tvoření vět.

Ve čtení jsme se seznámili s kouzelníkem Knihomolem, který nás bude provázet celou Čítankou druhé třídy.

M :

I v matematice hlavně opakujeme - sčítání a odčítání, číselné řady, pavučiny, krokování....Nově jsme se se seznámili s výstavištěm, ve kterém se smíme pohybvat jen čtyřmi směry nahoru, dolu, vpravo a vlevo a navíc musíme dodržovat číselnou posloupnost.

PRV :

Při první hodině jsme si prošli celou budovou naší školy - víme, co je přízemí, první patro..., kde je ředitelna, kabinety, kdo ve škole pracuje..Pak jsme se zaměřili na naší třídu a na školní pomůcky. Společně jsme splnil úkoly v pracovním sešitě a samostatně vyluštili křížovku.